Algemene Voorwaarden van Story-Coach.nl

Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als:

 • Je jezelf aanmeldt voor een (online) training, cursus, programma, persoonlijke coaching (1 op 1) of iets soortgelijks via de website, e-mail, telefonisch of schriftelijk. De uitwerking van deze voorwaarden vind je onder ‘Trainingen, programma’s, workshops, coaching’.
 • je een (digitaal) product aanschaft via de website Story-Coach.nl

COACHING, PROGRAMMA’S, WORKSHOPS, TRAININGEN

Aanbod voor programma’s en coaching

 • Ik doe een aanbod op mijn website, via nieuwsbrieven en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte en/of als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me om kwaliteit te bieden en je zo goed mogelijk te begeleiden. Ik geef geen garanties over het bereiken van het beoogde resultaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Offertes

 • Je kunt bij mij ook (namens een organisatie) een aparte offerte aanvragen voor een programma, training of coachings-traject. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst
 • Mijn offertes en oriënterende gesprekken zijn geheel vrijblijvend. Ik ben pas gebonden aan een opdracht, nadat ik een opdracht mondeling of schriftelijk heb aanvaard.
 • Elke offerte is geldig voor één maand, gerekend vanaf de in de offerte genoemde datum.
 • De ideeën, concepten en de toelichting daarop die in de offerte zijn vervat, blijven mijn eigendom en vallen onder het auteursrecht.

Programma’s

 • Toegang tot het online programma is persoonlijk. Je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Je dient een goede internetverbinding te hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je extra begeleiding afneemt, spreken we samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Betaling voor online programma’s moet gedaan zijn voordat het programma start/download. Als dat aangegeven staat, is in sommige gevallen ook betaling in termijnen mogelijk.

Annulering – voor particuliere consumenten

Als je deelneemt aan een van mijn online programma’s of coachingstrajecten en heb je een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden? Neem dan even contact met mij op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Annulering – voor bedrijven / organisaties / ondernemers

Als opdrachtgever ben je bevoegd tot annulering van een training die we overeengekomen zijn. In geval van annulering ben je aan mij een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, of de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

Het verplaatsen van je deelname naar een andere datum op jouw verzoek is mogelijk in gezamenlijk overleg. Als ik door ziekte of overmacht geen training kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Tarieven

Alle opgegeven prijzen in de offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij expliciet anders vermeld. Ik maak gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR) en ben hiermee de btw. Indien deze regel wordt aangepast door de Belastingdienst of zodra ik geen gebruik meer mag maken van deze regel, zullen de tarieven aangepast worden en de BTW vermeld worden bij de tarieven en op de factuur.

 • Ik geef in de offerte meestal een vaste prijs voor de te verlenen dienst. Alle afgesproken werkzaamheden vallen dan onder de prijsopgave.
 • In een enkel geval doe ik een opgave van het geschatte aantal uren en het uurtarief. Een offerte op basis van het aantal geschatte uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van aan het project te besteden tijd.
 • Bij een uitbreiding van de werkzaamheden maak ik een aanvullende offerte.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden.

Aansprakelijkheid

Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld, fouten van derden die door de opdrachtgever ingeschakeld zijn of gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

Ook kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, materialen of aanwijzingen.

Visies of standpunten, zoals geïnterviewden die in gesprekken hebben geuit, blijven voor rekening van de geïnterviewde persoon, die na afloop van het gesprek hiervoor hun schriftelijke goedkeuring geven.

Ik ben nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van een publicatie. Mijn aansprakelijkheid beperkt zich tot maximaal het aan de opdracht verbonden honorarium. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Overmacht

In het geval dat ik door overmacht word verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heb ik het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dit naar mijn oordeel, zonder dat ik tot enige schadevergoeding of garantie ben gehouden. Ik zal mijn best doen om een vervanger te vinden om de werkzaamheden doorgang te laten vinden.

ALGEMENE BEPALINGEN

(van toepassing op al mijn producten, trainingen, coaching, etc.)

Intellectueel eigendom

 • Het trainingsmateriaal dat gebruikt wordt in (online) trainingen, coaching of programma’s, in werkboeken en dergelijke, mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Ze mogen niet aan anderen worden verstrekt.
 • Ook de teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website Story-Coach.nl mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Ik geef bij de productie in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.

Over ieder ander gebruik sluiten we een aanvullende overeenkomst. Als je hiervan gebruik wilt maken kun je een mail sturen naar info@story-coach.nl.

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij mij.

Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen hergebruik zonder toestemming verstaan, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage. Bij een inbreuk komt mij een vergoeding toe van driemaal het overeengekomen honorarium.

Facturering en betaling

 • Bij trainingen, workshops en coachgesprekken factureer ik de opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training of coaching of werk ik met deelfacturen. Dat staat vermeld op de offerte.
 • Alle prijzen die Story-Coach.nl hanteert zijn in euro’s, zijn zonder btw i.v.m. KOR-regeling en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen (indien de KOR-regeling zal wijzigingen en/of de regel komt te vervallen, zullen de prijzen inclusief btw vermeld worden op de website en op de facturen)
 • Betaling ontvang ik binnen 14 dagen na factuurdatum, de wettelijke betalingstermijn, m.u.v. de 30 minuten coachgesprekken, welke vallen onder het onderdeel Mijn Podium. Deze dienen vooraf betaald te worden via een bankoverschrijving.

Als betaling uitblijft kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Aansprakelijkheid

Als opdrachtgever aanvaart je de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten.

 • De opdrachtgever vrijwaart mij tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van mijn kant.
 • De opdrachtgever vrijwaart mij tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Je vrijwaart mij tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie, als over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
 • De opdrachtgever vrijwaart mij voor aanspraken met betrekking tot rechten van Intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Ben je niet tevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou of jullie uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst.

Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Geheimhouding

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw (bedrijfs)-gegevens. Ik houd me aan de voorwaarden die ik heb vastgelegd in de privacyverklaring.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Ik behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Ik raad je aan om deze pagina regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 6 maart 2022.

Algemene gegevens

Telefoonnummer: 06-28182746E-

mailadres: info@story-coach.nl

KvK-nummer: 51573512